POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

SERWISU I SKLEPU ONLINE

www.loft74.pl

Obowiązuje od 20 listopada 2020 r.

I. Definicje

 1. Polityka prywatności danych osobowych - niniejsza polityka określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług serwisu,  w tym przeglądaniem jego zawartości, kontaktowaniem się ze sklepem lub składaniem zamówień w sklepie online dostępnym pod adresem www.loft74.pl.

 2. Administrator danych osobowych - Grow Me Up Jarosław Grenda, ul. Konopnickiej 3, 95-082 Chechło Pierwsze, NIP: 7311182739, REGON: 368283085.

 3. Osoba, której dane dotyczą - osoba fizyczna, która przy korzystaniu z serwisu www.loft74.pl podaje dane osobowe w celu realizacji zamówienia lub kontaktu przez telefon lub chat.

 4. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej sklepu www.loft74.pl.

 5. Kupujący - osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w sklepie www.loft74.pl.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i sklepu dostępnych pod adresem www.loft74.pl, w szczególności:

  1. Przeglądających zawartość serwisu lub ofertę sklepu,

  2. Składających zamówienia w sklepie,

  3. Kontaktujących się ze sprzedającym za pośrednictwem serwisu, telefonicznie lub mejlowo.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochrona, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

 

III. Cele i zakres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. w szczególności poprzez:

  1. Wypełnienie formularza zamówienia w sklepie,

  2. Podanie sprzedawcy danych przez telefon,

  3. Podanie sprzedawcy danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail,

  4. Podanie sprzedawcy danych bezpośrednio w kawiarni LOFT 74, 95-200 Pabianice, ul. Łaska 74.

 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. Realizacja zamówienia w sklepie i przysługujących osobie praw z tym związanych - przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  2. Udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pośrednictwem chatu, telefonu lub poczty elektronicznej.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług lub realizacji zamówienia złożonego w sklepie.

 4. Podanie danych jest niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, udzielenia odpowiedzi ze strony sklepu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu.

 

IV. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

  1. Przez okres niezbędny do realizacji umowy i udokumentowania zamówienia, jego wykonania,

  2. Przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe, czy wystawienie faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą,

  3. Do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

V. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe osób korzystających z usług sklepu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 2. Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług wykonywanych na zlecenie administratora danych, a w szczególności realizującym w jego imieniu:

  1. Obsługę księgową,

  2. Usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania serwisów informatycznych, w których są przetwarzane,

  3. Usługi poczty elektronicznej.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  1. Prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania - w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych,

  2. Prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej cofnięciem.

  3. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas.

  4. Prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  5. Prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem: biuro.gmu@gmail.com.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z serwisu lub sklepu.

 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie www.loft74.pl. Zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnym dokumentem.